Transparantie de weg naar duurzaamheid

In de bloemen- en plantenmarkt lijkt iedereen elkaar te kennen en schijnt alles met elkaar samen te hangen, terwijl er toch sprake is van gezonde concurrentie. Toeleveranciers, kwekers, handelsbedrijven en afnemers vormen allerlei verschillende handelsketens. Tegelijk zijn er diverse organisaties actief waarin partijen zich verenigen of waarbinnen werk voor de branche als geheel wordt uitgevoerd. Toch lijkt de bloemen- en plantenwereld redelijk overzichtelijk. Dit komt vooral doordat het grootste deel van de handel door een beperkt aantal organisaties wordt uitgevoerd. Die handelsbedrijven, waaronder de veiling, vormen naar mijn mening dan ook een belangrijke schakel in de keten als je in de branche als geheel iets wil bereiken.

Hoe we omgaan met onze aarde en haar bewoners is een belangrijk thema. Dat vraagt om een kritische blik op je eigen voetafdruk op die aarde en de wijze waarop je zelf, maar ook je toeleveranciers, met de natuur en met de bij de bedrijfsvoering betrokken mensen omgaan. Dit terwijl normen en waarden nogal van elkaar kunnen verschillen. Zeker omdat deze mede gevormd worden door culturele aspecten, de mate van ontwikkeling van een land, en de omstandigheden waarin een land zich bevindt.

Om een vorm van meetbaarheid en vergelijkbaarheid te creëren, zijn er normen gedefinieerd op basis waarvan een bedrijf, of liever de bedrijfsvoering, beoordeeld kan worden. Zo’n onafhankelijke beoordeling geeft bij een positief resultaat recht op een certificaat. Dat certificaat staat voor partners in de keten borg dat hetgeen beoordeeld is, voldoet aan de gestelde normen. Je zou het een bewijs van vertrouwen kunnen noemen.

Transparantie met een beetje beslagen ramen

Om een goede samenwerking op het gebied van duurzaamheid te kunnen waarborgen, is het belangrijk om te beseffen welke informatie zowel de eigen organisatie als de keten ten goede komt zonder dat dit de concurrentiepositie in gevaar brengt. Dat betekent dat data ten aanzien van duurzaamheid van bedrijven en producten beschikbaar gesteld moet kunnen worden aan de keten waarin een bedrijf zich bevindt, zonder dat je per se naam en toenaam hoeft te benoemen.

Dat kan de geloofwaardigheid natuurlijk behoorlijk in de weg staan. Als je bijvoorbeeld als handelsbedrijf aangeeft dat je werkt met kwekers die conform bepaalde normen gecertificeerd zijn, dan moet ik als afnemer feitelijk nog steeds maar aannemen dat dit werkelijk het geval is. Tegelijkertijd is het niet in iedere handelssituatie gewenst om vrij te geven met welke leveranciers je zaken doet. Dat spanningsveld vraagt om een neutrale speler die de data kan valideren. De neutrale partij stelt de data vervolgens naar wens van de eigenaar ervan ter beschikking aan diens handelspartner, dan wel aan de keten waarin deze zich bevindt.

Validatie van data

Die data moet je dan wel kunnen vertrouwen. Gevalideerde data, ofwel data waarvan de bron en de waarde met zekerheid kan worden vastgesteld, is de sleutel tot een hele transparante werkwijze waarin iedereen keuzes kan maken over wat er wel en niet gedeeld wordt. Dat proces begint bij het halen van informatie van de bron. En de bron is je handelspartner. Die is namelijk eigenaar van de informatie die hij of zij wenst te verstrekken aan jou als afnemer. Nu onderscheid ik drie vormen van validatie van de gegevens die verstrekt worden. Aangegeven met 1, 2 of 3 sterren. En wel als volgt.

* Informatie die een partij zelf geeft over zichzelf. Zoals bijvoorbeeld een certificaat dat door een certificatie instituut is afgegeven. Het is een weergave van de werkelijkheid van de partij in kwestie en daarmee in principe nog steeds fout- en fraudegevoelig.

** Diezelfde informatie, maar dan ook al een keer bekeken en geautoriseerd door een andere partij in de keten of geautoriseerd door jouzelf als afnemer, bijvoorbeeld na raadpleging van een portal van een certificatie-instituut. Je neemt feitelijk de waarheid van de verkregen data aan en keurt die goed. Ook hier schuilt, een weliswaar kleinere, foutgevoeligheid.

*** De verkregen data is weliswaar verstrekt via de eigenaar maar is direct afkomstig van de bron, denk daarbij aan een certificatie instituut. De data kan door niemand worden aangepast behalve door de bron. Dit is de meest optimale vorm van dataverstrekking.

Waarom zijn drie sterren waardevol

Als data drie sterren krijgt op validatie door een onafhankelijk platform zoals Certifeye, en die data is niet manipuleerbaar op welke wijze dan ook door de eigenaar van die data, dan ben je ook in staat om anoniem transparantie te geven over de mate van duurzaamheid in de keten. De drie sterren op basis van de gevalideerde data zijn immers onafhankelijk en niet aanpasbaar vastgesteld. Geen van de partijen in de keten kan die drie sterren dus beïnvloeden. Daarmee ben je in staat om te laten zien dat je met leveranciers zaken doet die voldoen aan de door klant gestelde eisen zonder naam en toenaam vrij te geven.

Het laatste kiertje in deze aanpak kan ook nog worden opgelost door een koppeling te maken met een ERP systeem van een organisatie. Daarmee kan namelijk inzicht verkregen worden in de beschikbare gegevens op het moment van de transactie, en op het moment dat de transactie tot uitvoering komt (moment van koop, ontvangst goederen en uitlevering). Dit kan nog steeds geanonimiseerd worden.

Koppeling met het ERP, de basisadministratie van bedrijven

Er is door Certifeye hard gewerkt aan het mogelijk maken van een koppeling met de basisadministratie van een bedrijf. Dit betekent dat tijdens de inkoop actuele informatie over de toeleverancier beschikbaar is in het systeem. Dit kan certificaatinformatie zijn, rapportages van de certificatie als de kweker die beschikbaar stelt, maar ook zaken als een carbon footprint of een eigen digitale vragenlijst ter beoordeling van een kweker als leverancier. Kortom: de volledige leveranciersbeoordeling staat indien gewenst ter beschikking, en dat borgt de transactie in termen van kwaliteit en duurzaamheid.

Kan het allemaal nog en stapje verder?

Ja dat kan. Want uiteindelijk is een certificaat of een door een toeleverancier ingevulde vragenlijst een momentopname. En hoewel je mag aannemen dat een bedrijfsvoering er een dag, week of maand na de audit niet ineens heel anders uitziet, zekerheid daarvoor heb je niet. De vraag is dus of we de meting van de actuele stand van zaken niet kunnen synchroniseren met de dagelijkse operaties van een bedrijf. Je zou het een audit tijdens de dagelijkse uitvoering kunnen noemen. Technologie maakt steeds meer mogelijk en de snelheid waarmee die technologie zich ontwikkelt ligt zo hoog, dat nadenken over de toekomst zomaar over morgen en overmorgen kan gaan. Zin om mee te denken?

Bent u erbij 9 juni?

Wij gaan graag het gesprek met u aan over duurzaamheid en hoe morgen en overmorgen eruitzien. En evengoed wat transparantie in de keten voor u betekent, of dit nu tussen leveranciers en klanten is, of tussen zogeheten concullega’s. Deelt u graag uw mening hierover met professionals die vanuit dezelfde doelstellingen hun weg zoeken in het landschap van kwaliteit, duurzaamheid en transparantie? Wij nodigen u van harte uit om op 9 juni dit open gesprek over de toekomst van dataverwerking aan te gaan. Lees meer over de Quality PopUp: Het borgen van Kwaliteit in de Keten.

Geschreven door: Fred Vahlkamp, oprichter Certifeye

Share it with your network: