Two hands holding leaves

Het Floriculture Sustainability Initiative (FSI)

Het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) is een internationale, multi-stakeholder organisatie die zich inzet voor verduurzaming van de sierteeltsector. De FSI is in 2013 opgericht door een groep toonaangevende retailers, telers en handelaren. Het initiatief heeft tot doel duurzame praktijken in de sierteeltsector te bevorderen en ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische gevolgen van de sector.

MISSIE EN DOELSTELLINGEN VAN HET FLORICULTURE SUSTAINABILITY INITIATIVE

De missie van de FSI is om belanghebbenden uit de hele sierteeltsector samen te brengen om samen te werken aan duurzaamheidskwesties. Het hoofddoel van het initiatief is het creëren van een gemeenschappelijke benadering van duurzaamheid die relevant en toepasbaar is voor alle belanghebbenden.

FSI heeft de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het bereiken van haar doelstellingen. In 2020 werd de nieuwe 2025-strategie gelanceerd, deze schetst de doelstellingen van het initiatief voor de komende vijf jaar. De strategie richt zich op zes belangrijke gebieden: het versterken van de duurzaamheidsnorm, het vergroten van de betrokkenheid van belanghebbenden, het verbeteren van gegevensverzameling en -analyse, het ontwikkelen van nieuwe tools en middelen, het stimuleren van innovatie en het stimuleren van sectorbrede verandering.

LEEFBARE LONEN EN EEN KLEINERE VOETAFDRUK VOOR DE TOEKOMST

Het initiatief heeft als doel om tegen 2025 90% van de handelsvolumes op verantwoorde wijze geproduceerd te hebben en om de kloof in leefbare lonen voor werknemers op boerderijniveau te verkleinen. Om dit doel te bereiken, is FSI van plan samen te werken met belanghebbenden in de hele toeleveringsketen en gebruik te maken van gestandaardiseerde methodologieën en gegevens om de verschillen in leefbaar loon tussen landarbeiders te verkleinen.

FSI heeft ook een tool voor ecologische voetafdruk gemaakt en getest die voldoet aan de EU HortiPEF-classificatienormen, en heeft daarmee andere methodologieën vergeleken die door haar leden worden gebruikt. Met behulp van de tool konden leden hun ecologische voetafdruk op productniveau meten en een doel vaststellen voor het verminderen van de koolstofemissies voor specifieke producten.

FSI-LIDMAATSCHAP

Om lid te worden van FSI dient een organisatie een ingevuld aanmeldingsformulier in te dienen, een beschrijving van de organisatie en haar relatie tot de sierteeltsector en een motivatie om lid te worden. Het FSI-secretariaat legt de aanvraag voor aan het FSI-bestuur, dat vervolgens stemt over het al dan niet goedkeuren van het lidmaatschap. Het bestuur kan aanvullende informatie opvragen alvorens een besluit te nemen. Als de aanvrager wordt goedgekeurd, wordt deze door het FSI-secretariaat op de hoogte gebracht en krijgt hij een contributie, die moet worden betaald om het lidmaatschap af te ronden. Zodra de betaling is ontvangen, kan de organisatie communiceren over hun FSI-lidmaatschap en wordt ze toegevoegd aan de FSI-ledenlijst op de FSI-website. Leden krijgen ook het FSI-logo om op hun website weer te geven. Opgemerkt moet worden dat het FSI-bestuur de bevoegdheid heeft om een aanvraag af te wijzen als de aanvrager geen blijk geeft van betrokkenheid bij een duurzame sierteeltsector, geen legitiem belang heeft bij de doelstellingen van FSI of sociale, ecologische of juridische klachten heeft.

FSI 2025 MANDJE MET NORMEN

Het FSI 2025 mandje met normen is gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, die een kader bieden voor duurzame ontwikkeling. De FSI 2025 Basket of Standards bestaat uit 3 vereistengroepen: GAP, Milieu en
Sociaal. Ten minste één van de certificeringen en normen in elke groep is vereist voor alle landen van herkomst:

GAP (goede landbouwpraktijken)

EHPEA Silver & Gold – Praktijkcode voor duurzame bloemenproductie van de Ethiopische tuinbouwproducenten en exporteursvereniging
• Florverde Duurzame Bloemen Standaard
GLOBALG.A.P. Sierteelt (Bloemen & Sierplanten)
KFC FOSS Silver & Gold – Kenya Flower Council Flowers and Ornamental Sustainability Standard
• MPS-GAP
• OHAS – Assurantieregeling Sierteelt
• Nationaal biologisch programma van USDA
• Biologische landbouw in de EU

Milieu

• Florverde Duurzame Bloemen Standaard
• GLOBALG.A.P.IDA-module / add-on
• KFC FOSS Silver & Gold – Kenya Flower Council Flowers and Ornamental Sustainability Standard
• MPS-GAP
• MPS-ABC
• MPS-SQ
SIZA Milieunorm

Sociaal

Ten minste één van de volgende sociale normen is vereist voor landen van herkomst
gecategoriseerd als “risicolanden” volgens de Amfori BSCI-lijst:
• Amfori BSCI Gedragscode
• EHPEA Silver & Gold – Praktijkcode voor duurzame bloemenproductie van de Ethiopische tuinbouwproducenten en exporteursvereniging
ETI-basiscode / SMETA-standaard
Fair Trade-norm voor ingehuurde arbeid
• Florverde Duurzame Bloemen Standaard
• KFC FOSS Silver & Gold – Kenya Flower Council Flowers and Ornamental Sustainability Standard
• MPS-SQ
Rainforest Alliance-certificaat
• SIZA Sociale Standaard
• SA8000-standaard

Elk van deze eisengroepen heeft een set van indicatoren en doelstellingen waaraan bedrijven in de sierteeltsector moeten voldoen om gecertificeerd te worden als duurzaam. De FSI 2025 basket is een uitgebreide en holistische standaard die alle aspecten van duurzaamheid in de sierteeltsector dekt.

Om gecertificeerd te worden onder de FSI 2025 basket, moeten bedrijven aan de volgende criteria voldoen:

  1. Implementeer een duurzaamheidsmanagementsysteem.
  2. Voldoen aan de vereiste indicatoren en doelstellingen voor elke duurzaamheidsnorm.
  3. Zich onderwerpen aan regelmatige onafhankelijke audits om ervoor te zorgen dat de norm voortdurend wordt nageleefd.

De FSI 2025-mand is een vrijwillige standaard, maar wordt algemeen aanvaard door de sierteeltsector. Bedrijven die zijn gecertificeerd onder de FSI 2025-mand kunnen het FSI-logo gebruiken om hun duurzaamheidsreferenties te promoten bij klanten en belanghebbenden.

HET Floriculture Sustainability Initiative TOT SLOT

Het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) is een belangrijk initiatief dat werkt aan verduurzaming van de sierteeltsector. De recente ontwikkelingen van FSI, zoals de lancering van de strategie voor 2025, updates van de duurzaamheidsstandaard, samenwerking met andere initiatieven en een grotere betrokkenheid van belanghebbenden, tonen de inzet van het initiatief om zijn doelstellingen te bereiken. Door samen te werken en best practices te delen, kunnen FSI en haar stakeholders zinvolle vooruitgang boeken in de richting van een duurzamere sierteeltsector.

 

Meer informatie: FSI2025

Wilt u meer weten over certificaten, normen of vragenlijsten en hoe u deze kunt beheren? Klik hier voor een volledige rondleiding door onze software en ontdek hoe we u kunnen helpen.