Stellenbosch Helderberg Farm South Africa

Sustainability Initiative of South Africa (SIZA)

Het Duurzaamheidsinitiatief van Zuid-Afrika ofwel Sustainability Initiative of South Africa (SIZA) is in de jaren 2008-2016 ontwikkeld als een non-profitorganisatie met als doel duurzame praktijken in de landbouwsector te promoten. SIZA richt zich op het creëren van een duurzame toekomst voor iedereen door normen vast te stellen en de toeleveringsketen te controleren om naleving te garanderen.

LIDMAATSCHAP VAN SIZA

SIZA-lidmaatschap staat open voor alle belanghebbenden in de Zuid-Afrikaanse landbouwsector, inclusief telers, verpakkers, verwerkers en retailers. Leden moeten zich inzetten voor het implementeren van duurzame praktijken die in overeenstemming zijn met de normen van SIZA. Dit omvat het naleven van ethische arbeidspraktijken, het bevorderen van de biodiversiteit, het verminderen van het waterverbruik en het minimaliseren van de milieu-impact van hun activiteiten. Door lid te worden van SIZA geven stakeholders blijk van hun toewijding aan duurzaamheid en tonen ze hun toewijding aan het creëren van een duurzame toekomst voor iedereen. Het tariefplan van SIZA varieert afhankelijk van welke SIZA-modules u wilt gebruiken en waar u in de markt gezien wilt worden. Het SIZA-lidmaatschap bestaat uit twee modules, namelijk de Sociale (Ethische) Module en de Milieumodule. Bij inschrijving heeft u de mogelijkheid om voor één of beide modules in te schrijven. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om zichtbaar te zijn via GlobalG.A.P. (GRASP/Environmental) en/of Sedex.

SIZA’S NORMEN

De standaarden van SIZA zijn ontwikkeld via een samenwerkingsproces waarbij belanghebbenden uit de hele toeleveringsketen betrokken zijn, waaronder telers, verwerkers, detailhandelaren en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s). SIZA heeft twee hoofdstandaarden: de SIZA Environmental Standard en de SIZA Social Standard. De SIZA-milieunorm richt zich op milieubeheer en omvat een zelfbeoordelingsvragenlijst die vier hoofdthema’s behandelt: water, bodem, energie/materialen/afval, en landbouwecosystemen en biodiversiteit. De sociale norm van SIZA heeft tot doel ethische handelsnaleving te waarborgen en omvat acht principes, zoals geen dwang- en dwangarbeid, geen kinderarbeid en gezondheid en veiligheid. Beide standaarden kunnen worden gedownload van het MySIZA-platform en er zijn audits beschikbaar voor verificatiedoeleinden.

CONTROLES

SIZA, het duurzaamheidsinitiatief van Zuid-Afrika, beheert het auditproces voor haar leden via het online platform MySIZA. Leden moeten een goedgekeurde Self-Assessment Questionnaire (SAQ) hebben voordat ze een externe audit plannen. SIZA staat ook toe dat haar externe milieuaudit wordt gecombineerd met de GLOBALG.A.P Integrated Farm Assurance (IFA)-audit voor een kosten- en tijdbesparende aanpak. Beide standaarden komen aan bod tijdens één audit en de output van de audit van de gecombineerde oplossing zal twee afzonderlijke auditrapporten zijn. De geldigheidsperiode van de auditvoltooiingsbrief is gebaseerd op het aantal en de ernst van de tekortkomingen die tijdens de audit zijn vastgesteld, en het SIZA-profiel van het lid moet actief zijn en de milieu-SAQ moet jaarlijks worden voltooid.

BELANG VAN HET DUURZAAMHEIDSINITIATIEF VAN ZUID-AFRIKA

Het duurzaamheidsinitiatief van SIZA is essentieel voor het promoten van duurzame praktijken in de Zuid-Afrikaanse landbouwsector. Door normen vast te stellen en audits uit te voeren, helpt SIZA ervoor te zorgen dat belanghebbenden verantwoordelijk worden gehouden voor hun duurzaamheidstoezeggingen. Dit komt niet alleen het milieu en de lokale gemeenschappen ten goede, maar ondersteunt ook de levensvatbaarheid op lange termijn van de landbouwsector in Zuid-Afrika. Bovendien bevordert het duurzaamheidsinitiatief van SIZA transparantie en vertrouwen in de hele toeleveringsketen, wat kan helpen om de reputatie van de industrie te verbeteren en investeringen aan te trekken.

SAMENGEVAT

Het duurzaamheidsinitiatief van SIZA is een cruciaal aspect bij het promoten van duurzame praktijken in de Zuid-Afrikaanse landbouwsector. Door lid te worden van SIZA en zich aan de normen te houden, tonen belanghebbenden hun toewijding aan duurzaamheid en ondersteunen ze het creëren van een duurzame toekomst voor iedereen. De audits van SIZA helpen ervoor te zorgen dat aan deze toezeggingen wordt voldaan, terwijl transparantie en verantwoording in de hele toeleveringsketen worden bevorderd.

 

Meer informatie: SIZA.co.za

Wilt u meer weten over certificaten, normen of vragenlijsten en hoe u deze kunt beheren? Klik hier voor een volledige rondleiding door onze software en ontdek hoe we u kunnen helpen.